HTML5 چیست؟

HTML5 چیست؟

HTML5 چیست؟ HTML5 یا HyperText Markup Language5 یا معادل فارسی زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی 5 ، زبانی برای ایجاد محتوای وب سایت می باشد.این نسخه پنجمین ورژن از زبان HTML می باشد و بر

ادامه خبر