طراحی سایت دکتر من

  • وظیفهطراحی گرافیک وبسایت و اجرای سایت توسط تیم طراحی ایده پردازان الکترونیک

«دکتر من» مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی، سلامت مداری را با وظیفه همسان کردن استانداردهای کیفیت «اطلاع رسانی سلامت مداری» را عهده دار شده است و مناسبترین دسترسی را برای هماهنگی ارتباطات بین دکتر و مراکز پزشکی با مصرف کنندگان و زنجیره تامین، تجهیزات و پیشگیرانه فراهم و برقرار می سازد.