شرکت پیمان تجارت گران اندیشه نو

شرکت پیمان تجارت گران اندیشه نو وارد کننده کاغذهای صنعتی و مقواهای پشت طوسی با تمام برندهای موجود در بازار میباشد که میتواند کلیه نیازهای مصرفی شرکت ها و موسساتی که با مقوله فوق در ارتباط باشند را بطور حتم تامین نماید.