تمامی حساب ها به نام آقای مهندس وحید خسروی می باشد

بانک پارسیان

شماره حساب پارسیان
۲۰-۸۶۹۶۴-۹
شماره کارت پارسیان
۶۲۲۱۰۶۱۰۳۹۶۹۵۵۰۹

بانک سامان

شماره حساب سامان
۸۱۱-۲۴-۹۸۲۸۶۵-۱
شماره کارت سامان
۶۲۱۹۸۶۱۲۰۹۸۲۸۶۵۵

بانک ملی

شماره حساب ملی
۰۲۰۰۷۹۱۵۸۲۰۰۳
شماره کارت سامان
۶۰۳۷۹۹۱۸۲۶۶۴۱۱۲۲

بانک ملت

شماره حساب ملت
۲۰۸۵۲۰۷۴۲۷
شماره کارت سامان
۶۱۰۴۳۳۷۲۳۳۷۶۶۳۸۳
 • دریافت شماره حساب بانک (پارسیان) ازطریق پیامک

  جهت دریافت شماره حساب و کارت پارسیان از طریق پیامک کلمه Parsian را به شماره ۳۰۰۰۰۲۸۵۳ پیامک نمایید

 • دریافت شماره حساب بانک (سامان) ازطریق پیامک

  جهت دریافت شماره حساب و کارت سامان از طریق پیامک کلمه saman را به شماره ۳۰۰۰۰۲۸۵۳ پیامک نمایید .

 • دریافت شماره حساب بانک (ملی) ازطریق پیامک

  جهت دریافت شماره حساب و کارت ملّی از طریق پیامک کلمه Melli را به شماره ۳۰۰۰۰۲۸۵۳ پیامک نمایید .

 • دریافت شماره حساب بانک (ملت) ازطریق پیامک

  جهت دریافت شماره حساب و کارت ملّت از طریق پیامک کلمه Mellat را به شماره ۳۰۰۰۰۲۸۵۳ پیامک نمایید .