ایده پردازان الکترونیک که فعالیتهای تجاری خود را

تحت برندهای www.IPVoip.ir ، www.SMS.ir ، www.CMS.ir ، www.IPE.ir ، www.Server.ir و www.Inbox.ir انجام می دهد

افتخار دارد که از آغاز فعالیت خود توانسته است علاوه بر انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی خود، مشارکت در اجرا و برگزاری جشنواره

شرکت در همایشهای مختلف و همچنین حضور مستمر و چشمگیر در نمایشگاههای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد

تندیس ها

گواهینامه ها